หน้าแรก

ภารกิจทีมองค์กรศึกษาธิการ

ศธจ.เชียงใหม่ ประชุมพัฒนางานประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565

ประชาสัมพันธ์ เสวนาออนไลน์ “การบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กับทิศทางที่ต้องก้าวต่อไป”

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะทำงานในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานด้านการสร้างเครือข่ายและการรับรู้

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2565-2569)

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม คุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์วันไข้เลือกออก 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวการศึกษา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 2

ข่าวสารประชาสัมพันธ์