การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะดำเนินการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และ ผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ที่ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน หรือจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จึงแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มี ความสนใจส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือกรางวัลฯ ดังกล่าว เพื่อส่งให้คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้