หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาออกจากราชการ และกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์การประเมิน

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ