การประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซด์หน่วยงาน (OIT)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อติดตามการจัดทำตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซด์ (OIT) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  และตัวแทนกลุ่ม เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting