ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                   39.1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                   39.2 แนวทางการประพฤติปฎิบัติตน ตามประมวลจริยธรรมฯ