หน่วยงานภายใน

  • ทีมบริหารองค์กร
  • กลุ่มอำนวยการ ศธจ.
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.
  • กลุ่มนโยบาย และแผน ศธจ.
  • กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.
  • กลุ่มนิเทศ ติดตาม ศธจ.
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  • กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • คุรุสภาจังหวัด