การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2565-2569)