“การสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการวางแผนพัฒนาการศึกษาเชิงอนาคต โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการวางแผนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และแผนงาน ครั้งที่ 2/2564 ณ convention 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ลงพื้นที่ Try-Out งานวิจัยรูปแบบการวางแผนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ประชุมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิพากษ์เพื่อปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (2565-2569) ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวทีการเสวนารับฟังวิพากษ์ (ร่าง) สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2565-2569) ผ่านระบบ Zoom Meeting วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

คณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง)สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2565-2569)

ประชุมจัดทำเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่