การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 กิจกรรม PLC การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Green Nimman CMU Residence @Uniserv Chiang Mai University

นางอัจฉรียา ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน

พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 กิจกรรม PLC การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

ในสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา

ของโรงเรียนเอกชน โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และ สสส. ทั้งนี้ มีผู้บริหารและครูจาก

โรงเรียนเอกชน จำนวน 14 แห่ง รวม 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Download รูปกิจกรรม >> https://drive.google.com/drive/folders/1_REL8wDLFtrZ6ogLfs2V8eSHa2Pkg1Vb?usp=sharing