ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุน

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ศธจ.ชม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเยี่ยมเสริมพลังบูรณาการ เพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ตามนโยบายพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 นายธวัชชัย ไชยกันย์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและเยี่ยมเสริมพลังบูรณาการเพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ตามนโยบายพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลาการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนามประธานคณะทำงานพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการศึกษาและสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.จุมภฏ พรมสีดา ​ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้แทนหน่วยงานด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมนกยูง โรงแรมดิเอ็มเพรส และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้อำนวยการ – ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกัน ทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยจังหวัดเป็นฐาน ซึ่งจะได้มีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่อไป

สป.ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างพื้นที่และส่วนกลาง รวมถึงติดตามหนุนเสริมการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ โดยโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนบูรณาการเรื่องเพศวิถีศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอย่างดี

การประกวดแข่งขันในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

รายละเอียดการประกวด ทั้ง 4 กิจกรรม >> https://drive.google.com/drive/folders/1H9gHQdUgQx3T63VZG6up9MRypujcb7NG?usp=sharing

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อทีมที่เข้าร่วมประกวด แข่งขัน งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การประกวดคำขวัญ งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

>> ผลการประกวดคำขวัญ <<

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 กิจกรรม PLC การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Green Nimman CMU Residence @Uniserv Chiang Mai University

นางอัจฉรียา ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน

พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 กิจกรรม PLC การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

ในสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา

ของโรงเรียนเอกชน โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และ สสส. ทั้งนี้ มีผู้บริหารและครูจาก

โรงเรียนเอกชน จำนวน 14 แห่ง รวม 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Download รูปกิจกรรม >> https://drive.google.com/drive/folders/1_REL8wDLFtrZ6ogLfs2V8eSHa2Pkg1Vb?usp=sharing

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.moe.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4/52557/