รวมประกาศ เรื่อง การอนุญาตการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) ของสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564

สถิติการอนุญาตเปิดเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

Link>>https://datastudio.google.com/reporting/e93369c6-a356-41b1-95f4-170474929570/page/1vihC

——————————————————————————————————————————————————-

รวมประกาศอนุญาตเปิดเรียน On Site

ประกาศ ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 29 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวน 76 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 จำนวน 116 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 4 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 จำนวน 65 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 จำนวน 130 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 6 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 จำนวน 172 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 6 เพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565 จำนวน 1 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 7 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565 จำนวน 144 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 8 ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2565 จำนวน 70 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 9 ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 จำนวน 80 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 10 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 68 แห่ง