การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
 
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้

ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

01

โครงสร้าง

02

ข้อมูลผู้บริหาร

03

อำนาจหน้าที่

04

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05

ข้อมูลการติดต่อ

06

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

07

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08

Q&A

09

Social Network
 

การดำเนินงาน

10

แผนดำเนินงานประจำปี 2564

11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
 

การปฏิบัติงาน 2564

13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2564

14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ2564

15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17

E–Service
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ปี 2564

20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

22

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564

24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564

25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564

26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564

28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
 

การร้องเรียนการทุจริต 2564

29

แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 2564

30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564

31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564

32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2564

34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2564

35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564
 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2564

36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564

38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564

39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2564

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564