แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2564 – 2566

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2564 – 2566

แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2561 – 2564