ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง)สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2565-2569)