ศธจ.ชม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564