ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย เยาวชนเชียงใหม่ห่างไกลยาเสพติดและปลอดภัยจาก COVID-19”