ประกาศผลการประกวดสื่อประกอบการสอนและให้ความรู้ (สื่อประเภทคลิปวิดีโอ) หัวข้อ “เด็กเชียงใหม่ห่างไกลยาเสพติด มีความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม”