ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่