ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุน

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่