ประชุมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิพากษ์เพื่อปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (2565-2569) ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่