ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายปรีดา พรหมดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ได้มีคำสั่งที่ สป 408/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนระดับจังหวัด ประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และกำหนดให้คณะกรรมการ ดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดน ระดับจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560- 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดน โดยกำหนดพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย เป็นพื้นที่เป้าหมาย และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานทางการศึกษาจึงได้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 – 2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนระดับจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนดังกล่าว การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีระยะเวลา 1 วัน โดยมีคณะทำงาน ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวะ เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์ เพื่อระดม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน เกี่ยวกับสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สามารถเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ

ภาพ/ข่าว ดารารัตน์ เกิดผล นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.ชม