สป.ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างพื้นที่และส่วนกลาง รวมถึงติดตามหนุนเสริมการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ โดยโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนบูรณาการเรื่องเพศวิถีศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอย่างดี