เวทีการเสวนารับฟังวิพากษ์ (ร่าง) สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2565-2569) ผ่านระบบ Zoom Meeting วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564