แนวทางการอนุญาตเปิดการเรียนการสอนแบบ On site จังหวัดเชียงใหม่

ให้สถานศึกษาที่ประสงค์จะขอเปิดการเรียนการสอนแบบ On site ดำเนินการตามขั้นตอน โดยให้สถานศึกษาประสาน รพ.สต. หรือทีม CDCU ในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามแบบประเมินด้วย