ประชุมยกร่างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2565-2569) เพื่อเตรียมการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2565-2569)

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ศธจ.ชม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564