กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.moe.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4/52557/

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงการดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 25/2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมชี้แจงการดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 25/2565 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting และ Youtube เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินการให้กับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เปิดเรียนในรูปแบบ On Site โดยมีวิทยาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาในการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยมีหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมกว่า 450 แห่ง

พิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กระทำความดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในอนาคต และเพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญ ตลอดจนปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม มีความสามัคคี เป็นกำลังสำคัญของชาติ ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการจะนำเด็กและเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการมอบโล่ให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 16 คน เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประเภทเดี่ยว จำนวน 5 คน และประเภททีม จำนวน 2 ทีม รวมมีเด็กและเยาวชนได้รับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 27 คน ในวันนี้เข้าร่วมพิธี จำนวน 25 คน ทั้งนี้ การจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะต้องแสดงผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมพิธี เว้นระยะห่าง รวมถึงจำกัดจำนวนคนภายในพิธี

ดาวน์โหลดรูปถ่ายเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/drive/folders/1FDUtWMYlHAc9raLx3acRwDikRA6z8L6X?usp=sharing

ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอน (คลิปวิดีโอ)

“สร้างพื้นที่ปลอดภัย เยาวชนเชียงใหม่ห่างไกลยาเสพติดและปลอดภัยจาก COVID-19”

https://drive.google.com/file/d/1Keuq07nq5f60zKjvnE9oGAuHxhLL3XuE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AzK93RmG8tG4ydrWgkZfMk7X6TaDhvuk/view

https://drive.google.com/file/d/1SIIHZ3pgOpySnHFVePSrCvNEPVdunVhl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1u_Vd0Ne2WW04GH_kD7GpTxr1vMHrWU_b/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14B5rFthYk0-vyXyTvJzSi8h8bZ9LjE7E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AFTPo5UknFtZQk0TmZwesemPyMc9UfYt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18czbBDeQ3ON2oQ3VNq3Kv_nBtZnotj0n/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1ZpD7zC_1-0ceeCajKSlJkGaY8X5eLwQJ/view?fbclid=IwAR1_Nd8bL4NSpmyMiqizcPlFVJuBeOSAUYDY4SeY2WVVpw_mzIXMGX-KFPg

https://drive.google.com/file/d/1-_HsqOoSFik0vwpp0EkJFN4ogy9MNXZ-/view?fbclid=IwAR2QNgaqg2TjF7z0xc-NOcuRyDGN7qXnfJZOJRvb6yhGHLYpK1pE2QSBbB4

https://drive.google.com/file/d/1tO8XTt_kEAHt8SuDf1fwxkyjwn5lR4f_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1seNnPT4hzkj6AHKn0_vC_EmpHBG-IN8K/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XAuUMOSCB-bhSopH-LhdLBPFdh-FTCzO/view?usp=drivesdk

“เด็กเชียงใหม่ห่างไกลยาเสพติด มีความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม”

https://www.youtube.com/watch?v=CZ1MLg5wKQU

รวมประกาศ เรื่อง การอนุญาตการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) ของสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564

สถิติการอนุญาตเปิดเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

Link>>https://datastudio.google.com/reporting/e93369c6-a356-41b1-95f4-170474929570/page/1vihC

——————————————————————————————————————————————————-

รวมประกาศอนุญาตเปิดเรียน On Site

ประกาศ ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 29 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวน 76 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 จำนวน 116 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 4 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 จำนวน 65 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 จำนวน 130 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 6 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 จำนวน 172 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 6 เพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565 จำนวน 1 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 7 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565 จำนวน 144 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 8 ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2565 จำนวน 70 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 9 ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 จำนวน 80 แห่ง

ประกาศ ครั้งที่ 10 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 68 แห่ง

เอกสารที่นักเรียนต้องนำไปในวันฉีดวัคซีน

ภาคผนวก 5 เอกสารแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีน

ภาคผนวก 6 แบบคัดกรองการฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียน อายุ 12-18 ปี

เอกสารการขอเปิดเรียน Onsite (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 2564)

เอกสารเกี่ยวกับการขอเปิดเรียน Onsite

https://drive.google.com/drive/folders/16khDTvs8P8oo1DXR4IpNUdMy3L4BhEMj?usp=sharing

Link Google form แบบประเมิน Covid free setting ของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHrggZ-km9lAN12SjGLhiDw5QDy9Rx-eKkbOvcgVkQf7f2sQ/viewform

เอกสารหลักเกณฑ์การขอเปิดเรียนแบบ Onsite ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

อกสารแนบท้ายหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ศธ 0269/3324 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก

https://drive.google.com/drive/folders/16khDTvs8P8oo1DXR4IpNUdMy3L4BhEMj?usp=sharing

แนวทางการพิจารณาอนุญาตเปิดเรียนแบบ On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่