การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
          1. โครงสร้าง
          2. ข้อมูลผู้บริหาร
          3. อำนาจหน้าที่
          4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
          5. ข้อมูลการติดต่อ
          6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
          7. ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          8. Q&A
          9. Social Network
         10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
          11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

          12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
          13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
         14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
         15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
         16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

         17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
         18. E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
          20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
          22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
          24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
          25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อย 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุตริต
นโยบาย No Gift Policy 
          31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

          32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
          33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
          34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

          35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
          36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
      
          37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

          38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
          39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

          40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
          41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
          42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน