การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 หน้าที่และอำนาจ
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
09 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
  การดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี 2565
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
  การปฏิบัติงาน 2565
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ปี 2565
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
18 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
  การร้องเรียนการทุจริต 2565
25 แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 2565
26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565
30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2565
32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2565
38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565