แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 2563-2565 ฉบับทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่