แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

– แผนป้องกันการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566