ITA2565

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้

01โครงสร้าง
02ข้อมูลผู้บริหาร
03หน้าที่และอำนาจ
04แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05ข้อมูลการติดต่อ
06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวประชาสัมพันธ์
07ข่าวประชาสัมพันธ์
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
09การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
 การดำเนินงาน
10แผนดำเนินงานประจำปี 2565
11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
 การปฏิบัติงาน 2565
13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
15รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ปี 2565
16รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
 17แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
18ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
19สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565
20รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
21นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
22การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
24รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
 การร้องเรียนการทุจริต 2565
25แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 2565
26ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
27ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
28ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
29การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565
30เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565
31การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2565
32การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
33การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
34การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
35แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
36รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
37รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2565
38มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564
39การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565